فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٢٦: ای دیده مرا بر در واپس بکشیده سر

ای دیـده مـرا بــر در واپــس بــکـشـیـده ســربــاز از طـرفـی پــنـهـان بــنـمـوده رخ عـبــهـریک لـحـظـه سـلـف دیده کـاین جـایم تـا دانیبـر حـیرت من گا…

ای دیـده مـرا بــر در واپــس بــکـشـیـده ســربــاز از طـرفـی پــنـهـان بــنـمـوده رخ عـبــهـر
یک لـحـظـه سـلـف دیده کـاین جـایم تـا دانیبـر حـیرت من گاهی خـندیده تـو چـون شـکر
در بـسـتـه بـه روی مـن یعـنی کـه بـرو واپـسبـر بـام شـده در پـی یـعـنـی نـمـطـی دیـگـر
سـر را تــو چــنـان کـرده رو رو کـه رقـیـب آمـدمن سجده کنان گشته یعنی که از این بگذر
مـن در تــو نـظـر کـرده تــو چــشــم بــدزدیـدهزان ناز و کرشـم تـو صـد فتـنه و شـور و شـر
تـو دست گزان بـر من کاین جـمله ز دست تـومن بـوسه زنان گشتـه بـر خاک بـه عذر اندر
کـی بـاشـد کـان بـوسـه بـر لـعـل لـبـت یـابـموان گاه تـو بـخـراشـی رخـسـاره چـون زعـفر
ای کــافــر زلــف تـــو شــاه حــشــم زنــگــیفـریـاد کـه ایـمـان شــد انـدر ســر تــو کـافـر
چـون طـره بـیفـشـانی مشـک افـتـد در پـایتچـون جـعـد بــرانـدازی خـطـیـت دهـد عـنـبـر
احسنت زهی نقشی کز عطسه او جان شدای کشـتـه بـه پـیش تـو صـد مانی و صد آزر
نـاگـه ز جـمـال تــو یـک بــرق بــرون جـسـتــهتـا مـحـو شـد این خـانـه هم بـام فـنـا هم در
در عـین فـنـا گـفـتـم ای شـاه همـه شـاهـانبـگداخـت همی نقشـی بـفسـرده بـدین آذر
گفـتـا که خـطـاب تـو هم بـاقی این بـرفـسـتتـا بــرف بــود بــاقـی غـیـبــسـت گـل احـمـر
گــفــتــم کــه الــا ای مـه از تــابــش روی تــوخـورشید کند سـجـده چـون بـنده گک کمتـر
آخـر بــنـگـر در مـن گـفـتـا کـه نـمـی تـرسـیاز آتــش رخــسـارم وانـگـه تــو نـه سـامـنـدر
گـفـتـم بـتـکـی بـاشـم دو چـشـم بـپـوشـیدهاندر حـجـب غـیرت پـوشـیده مـن این مـغـفـر
گفتـا که تـو را این عشـق در صـبـر دهد رنگیشـایسـتـه آن گـردی هم نـاظـر و هم مـنظـر
گفتـم چـه نشـان بـاشـد در بـنده از این وعدهگفـتـا کـه درخـش جـان در آتـش دل چـون زر
وان گـاه نـکــو بــنـگـر در صــحــن عــیـار جــاندر حــال درخــشـانـی وز تــابــش او بــرخـور
گفـتـم که همی تـرسـم وز تـرس همی میرمکــز دیـدن جــان خــود از مـن رود آن جــوهـر
آن جـوهـر بــی چـونـی کـز حـسـن خـیـال تـودر چشم نشستـستـم ای طرفه سیمین بـر
گـفـتـا کـه مـتـرس آخـر نی منت همی گـویمکـز بــاغ جـمـال مـا هـم بـر بــخـوری هـم بـر
آن نقـش خـداونـدی شـمـس الـحـق تـبـریزیپـــرنـــور از او عـــالـــم تـــبـــریـــز از او انـــور
او بــود خـلـاصـه کـن او را تــو سـجــودی کـنتــا تــو شـنـوی از خــود کـالـلـه هـو الـاکـبــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج