فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٢٥: تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخر

تــا چــنـد زنـی بــر مـن ز انـکـار تــو خـار آخـرمـن بــا تـو نـمـی گـویـم ای مـرده پــار آخـرمـانـنـده ابــری تـو هـم مـظـلـم و بــی بــارانتـاریـک …

تــا چــنـد زنـی بــر مـن ز انـکـار تــو خـار آخـرمـن بــا تـو نـمـی گـویـم ای مـرده پــار آخـر
مـانـنـده ابــری تـو هـم مـظـلـم و بــی بــارانتـاریـک مـکـن ای ابـر یـک قـطـره بـبــار آخـر
ایـن جــمـلــه فــرمــان هـا از بــهـر قــدر آمــدای جــبــری غــافــل تــو از لــذت کــار آخــر
با کور کسی گوید کاین رشته به سوزن کشبا بسته کسی گوید کان جاست شکار آخر
بـا طـفـل دوروزه کـس از شـاهد و مـی گـویدیـا بــا نـظـر حــیـوان از چــشـم خـمـار آخــر
چـون هیچ نیابـی تـوی پـهلـوی زنان بـنشـیناز حـلـقـه جــانـبــازان بــگـذر بــه کـنـار آخـر
در قـدرت مـخـدومی شـمس الـحـق تـبـریزیغوطـی بـخـوری بـینی حـق را بـه نظار آخـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج