فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٢٥: به این نشاط که دل سر به تیغ یار گذاشت

به این نشاط که دل سر به تیغ یار گذاشتکدام تشنه لب خود بـه جویبـار گذاشت؟جـواب خـود حـلـال مـرا چـه خـواهد گـفـت؟ستـمگری که تـرا دست در نگار گذاشتبـه ی…

به این نشاط که دل سر به تیغ یار گذاشتکدام تشنه لب خود بـه جویبـار گذاشت؟
جـواب خـود حـلـال مـرا چـه خـواهد گـفـت؟ستـمگری که تـرا دست در نگار گذاشت
بـه یک دو بـوسه کز آن سنگدل طلب کردمحقوق خدمت صد ساله برکنار گذاشت؟
چـنان فـریفـتـه حـسـن این چـمن شـده امکه دست رد نتوانم بـه هیچ خار گذاشت
ز عـجـز، قـدرت کـارش تـمام صـورت بـسـتمصـوری کـه شـبـیه تـو نیمکـار گـذاشـت
کـجــا بــه ســایـه بــال هـمـا کـنـد اقـبــال؟کسی که دامن دولت بـه اختیار گذاشت
نـداشــت عــرصــه مـیـدان بــیـقــراری مـنکه کوه صـبـر مرا عشـق بـرقرار گذاشـت
فـسـان تـیزی رفـتـار گـشـت سـنـگ رهشسـبـکروی که مرا دست زیر بـار گذاشت
ز سـخـت رویی دشـمن نمی شـود مغلوبمبـارزی که بـه دشـمن ره فـرار گذاشـت
گـرفــت روزن خــورشــیـد را بــه دود چــراغسـیه دلی که تـرا خـال بـر عذار گذاشت
بـه جـلـوه ای کـه درین بـحـر کـرد ابـر بـهـارهـزار دانـه گـوهـر بــه یـادگــار گـذاشــت
وفــا بــه وعــده نـاکــرده مـی کـنـد صــائبهمان کـه دیده ما را در انتـظـار گـذاشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج