فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢٢٤: مخور چو لاله و گل، روی دست ساغر عیش

مخور چو لاله و گل، روی دست ساغر عیشکـه در رکـاب نـسـیم فـنـاسـت دفـتـر عـیـشسـتــاره سـحـری و چــراغ صـبــحــدم اسـتبـه چـشـم وقت شناسـان فروغ اخـتـر …

مخور چو لاله و گل، روی دست ساغر عیشکـه در رکـاب نـسـیم فـنـاسـت دفـتـر عـیـش
سـتــاره سـحـری و چــراغ صـبــحــدم اسـتبـه چـشـم وقت شناسـان فروغ اخـتـر عیش
مـده بـه عـیش سـبـکـسـیر صـحـبـت غـم راکه همچو شبنم گل بی بقاست گوهر عیش
بـه حـسـن عـافـیت غـم کجـا رسـد شـادی؟طـرب رسـول ملال اسـت و غم پـیمبـر عیش
چــنـان کـه فــتــنـه عــالـم ز بــاده مـی زایـدبـه صـد هزار غم آبـسـتـن اسـت مادر عـیش
بـــه آفــتــاب حــوادث بـــســاز چــون مــردانکه همچـو میوه خـام است سـایه پـرور عیش
گـمـان حــور و پــری داشــتــم ،نـدانـســتــمکــه دیـو غــم بــدر آیــد ز زیــر چــادر عــیـش
کـجــاسـت گـردســپــاه غـم و غـبــار مـلـال؟کـه خـاکـهـای جـهـان را کـنـیم بـرسـر عـیش
گــزیــده اســت مــرابــس کــه شــادی ایــامبـه چـشـم حـلقـه مارسـت حـلقـه در عـیش
مـقـیـم گـوشـه غـم بـاش اگـر مـسـلـمـانـیکـه دین ضـعـیف شـود در زمـین کـافـر کـیـش
ز داغ لــالـه عــاشــق مـدام،مـعــلـوم اســتکـه دل ســیـاه کـنـدصـحــبــت مـکـرر عـیـش
جــواب آن غــزل مـولـوی اســت ایـن صــائبزهـی خـدا کـه کـنـد مـرگ راپـیـمـبــر عـیـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج