فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٢٤: ز ناله گر دل بی برگ ما نوا می داشت

ز نـالـه گـر دل بـی بــرگ مـا نـوا مـی داشـتچـو غـنچـه از گره خـود گرهگشـا می داشـتخـــبـــر ز عــشــق نــدارد دل فــســرده مــنوگــرنـه آتــش ســوزنـ…

ز نـالـه گـر دل بـی بــرگ مـا نـوا مـی داشـتچـو غـنچـه از گره خـود گرهگشـا می داشـت
خـــبـــر ز عــشــق نــدارد دل فــســرده مــنوگــرنـه آتــش ســوزنـده زیـر پــا مـی داشــت
هـزار قـافـلـه هـر دم ز خــود سـفـر مـی کـرداگر ز خـویش سـفـرکرده نقش پـا می داشـت
به گرد چشم تو خواب غرور کی می گشت؟شـکسـت شـیشـه دلها اگر صدا می داشـت
کـجـاسـت صـائب آتـش نفـس، کـه وقـت مراهمیشه خوش به سخنهای آشنا می داشت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج