فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٢٤: جان من و جان تو بستست به همدیگر

جـان مـن و جـان تـو بـسـتـسـت بـه همـدیگـرهـمـرنـگ شـوم از تــو گـر خـیـر بــود گـر شـرای دلــبــر شــنــگ مــن ای مــایـه رنــگ مــنای شـکـر تـنـگ مـ…

جـان مـن و جـان تـو بـسـتـسـت بـه همـدیگـرهـمـرنـگ شـوم از تــو گـر خـیـر بــود گـر شـر
ای دلــبــر شــنــگ مــن ای مــایـه رنــگ مــنای شـکـر تـنـگ مـن از تـنگ شـکـر خـوشـتـر
ای ضـربــت تــو مـحـکـم ای نـکـتـه تـو مـرهـممن گشته تمامی کم تا من تو شدم یک سر
همـسـایه مـا بـودی چـون چـهره تـو بـنمـودیتــا خــانـه یـکـی کـردی ای خـوش قـمـر انـور
یـک حـمـلـه تـو شـاهـانـه بـردار تـو ایـن خـانـهتــا جــز تــو فــنـا گـردد کــالـلـه هـو الـاکــبــر
چـون محـو کـند راهم نی جـویم و نی خـواهمزیرا همـه کـس دانـد کـه اکـسـیر نـخـواهد زر
از تـابـش آن کـوره مس گـفـت کـه زر گـشـتـمچـون گـشـت دلـش تـابـان زان آتـش نیکـوفـر
مس باز به خویش آمد نوشش همه نیش آمدتــا بــاز بــه پــیـش آمـد اکــســیـرگـر اشــهـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج