فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٢٣: ملامت از دل بیباک من فغان برداشت

مـلـامـت از دل بـیبـاک مـن فـغـان بـرداشـتز سخـت جـانی من سنگ الامان بـرداشتچــو بــار طـرح گـرانـم هـمـان بــه مـیـزانـشاگـر چـه جـنس مـرا چـرخ رایگـ…

مـلـامـت از دل بـیبـاک مـن فـغـان بـرداشـتز سخـت جـانی من سنگ الامان بـرداشت
چــو بــار طـرح گـرانـم هـمـان بــه مـیـزانـشاگـر چـه جـنس مـرا چـرخ رایگـان بـرداشـت
مرا ز دست تهی نیست چون صدف گله اینمی تـوان بـه گهر مهرم از دهان بـرداشـت
کــدام بــلـبــل آتــش نـفــس بــه بــاغ آمـد؟که خـون مرده دلان جـوش ارغوان بـرداشت
نـشـد ز گـرد یـتــیـمـی نـصـیـب هـیـچ گـهـرتـمتـعـی که دل از خـط دلسـتـان بـرداشـت
بـه تـن عـلـاقـه نادان ز بـیم رسـوایی اسـتکـه تـیر کـج نـتـوانـد دل از کـمـان بـرداشـت
اگـر کـریم بـزرگـی کـنـد بـه جـای خـودسـتز چـرخ سـفله بـزرگی نمی تـوان بـرداشـت
خـروش نغمه سرایان یکی هزار شده اسـتمگر ز عارض او نسخـه گلستـان بـرداشت؟
ز بــحــر مـی گــذرد ســیـل مـن غــبــارآلـودچنین که شوق مرا دست از عنان برداشت
چــرا غــریــب نــبــاشــد نــوای مــا صــائب؟که عـشـق، بـلبـل ما را ز آشـیان بـرداشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج