فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٢٢: گذشته است ز تعریف،قد رعنایش

گـذشـتـه اسـت ز تـعـریف،قـد رعـنـایشالـف کـشـد بـه زمـین سـرو پـیـش بـالـایـشزســوزن مـژه خــویـش چــشــم آن دارمکه چشم خویش بدوزم به چشم شهلایشحـریف …

گـذشـتـه اسـت ز تـعـریف،قـد رعـنـایشالـف کـشـد بـه زمـین سـرو پـیـش بـالـایـش
زســوزن مـژه خــویـش چــشــم آن دارمکه چشم خویش بدوزم به چشم شهلایش
حـریف تـلخـی بـادام چـشم او که شود؟تــلــافــی ار نـنـمــایـد لــب شــکــرخــایـش
بـه رنـگ هـالـه فـلـکـها تـمـام آغـوشـنـدکــه ســر زنــد ز افــق مــاه عــالــم آرایــش
همان حـلـاوت کـنج دهان بـه کـام رسـدبـه هـرکـجـا کـه زنـی بـوسـه از سـراپـایـش
ز انــفــعـــال فــلــاخـــن کــنــد تـــرازو رااگــر بــه خــانـه زیـن بــنــگــرد زلــیـخــایـش
(فـتـدرهـش بـه خـیـابـان عـمـر جـاویدانچـو سـایـه هـرکـه تــوانـد فـتــاد درپــایـش )
مرا به گلشن جنت چه می بری صائب؟فـکـنـده اســت مـرا دربــهـشـت سـودایـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج