فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٢٢: وفا طمع ز گل بیوفا نباید داشت

وفــا طــمـع ز گـل بــیـوفــا نـبــایـد داشــتز رنـگ و بــوی، امـیـد بــقـا نـبــایـد داشــتز سـادگـی اسـت تـمـنای صـحـت از پـیریز درد عــمـر، تــوقـع…

وفــا طــمـع ز گـل بــیـوفــا نـبــایـد داشــتز رنـگ و بــوی، امـیـد بــقـا نـبــایـد داشــت
ز سـادگـی اسـت تـمـنای صـحـت از پـیریز درد عــمـر، تــوقـع صــفــا نـبــایـد داشــت
پـل شـکـسـتـه بـه سـیـلـاب بـر نـمـی آیـدثـبــات، چـشـم ز قـد دو تــا نـبــایـد داشـت
شکستـگی نشود جـمع بـا حـلاوت عشقشــکــر طــمـع زنـی بــوریـا نـبــایـد داشــت
سبـک نساختـه از دانه خویش را چـون کاهامــیـد جــاذبــه از کــهـربــا نــبــایـد داشــت
بـه مـزد دسـت اگـر خـرده ای نـیـفـشـانـیچـو گل ز کـس طـمع خـونبـها نبـاید داشـت
مـیـسـرسـت چـو سـر زیـر بـال خـود بـردننـظـر بــه سـایـه بــال هـمـا نـبــایـد داشـت
ز کـار تــا نـرود دســت و پــای سـعـی تــراامــیـد رزق ز دســت دعــا نــبــایـد داشــت
اگر ز سـنگ ملامت شـکـسـتـه ای خـود راحــذر ز گـردش ایـن آســیـا نـبــایـد داشــت
به قطع راه طلب زهد خشک کافی نیستامــیـد راهــبــری از عــصــا نــبــایـد داشــت
بــه خــاک غــوطــه زدن نــاوک هــوایـی رااشاره ای است که سر در هوا نباید داشت
بــه اشــک تــا بــتــوان دیـده را جــلـا دادنز مــردمــان طــمـع تــوتــیـا نـبــایـد داشــت
درین قـلمرو ظـلمت بـه جـز سـتـاره اشـکدلــیـل و راهـبــر و رهـنـمــا نـبــایـد داشــت
بـه روی کـار ز سـیمـین بـران قـنـاعـت کـنز آبــگـیـنـه نـظــر بــر قــفــا نـبــایـد داشــت
ز چــشــم کـافـر بــیـگـانـه خــوی او صـائبتـــوقـــع نــگـــه آشـــنــا نــبـــایــد داشـــت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج