فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٢١: گرچه جان می دهم از آرزوی دیدارش

گــرچــه جــان مــی دهــم از آرزوی دیـدارشجـان نـو داد بــمـن صـورت مـعـنـی دارشبــنــگــر آن دایـره روی و بــرو نــقــطــه خــالدسـت تـقـدیـر بـصـد ل…

گــرچــه جــان مــی دهــم از آرزوی دیـدارشجـان نـو داد بــمـن صـورت مـعـنـی دارش
بــنــگــر آن دایـره روی و بــرو نــقــطــه خــالدسـت تـقـدیـر بـصـد لـطـف زده پـرگـارش
بـوسـتـانیست که قدر شکر و گل بـشکستنـاردان لـب و رخــســاره چــون گـلـنـارش
مـلـک خــســرو بــرود در هـوس بــنـدگـیـشآب شـیـرین بـبـرد لـعـل شـکـر گـفـتـارش
نــقــد جــان رفــت دریـن کــار خــریــدارش رابـرو ای حـسـن و دگـر تـیز مـکـن بـازارش
از پـی نصـرت سـلطـان جـمالش جـمعـسـتلـشـکـر حــسـن بــزیـر عـلـم دســتــارش
تــا غــم تــلـخ گـوارش نـخــوری یـکــچــنـدیکـام شـیـرین نـکـنـی از لـب شـکـربـارش
عشق دردیست که چون کرد کسی را بیمارگـر بـمـیرد نخـوهد صـحـت خـود بـیمـارش
لـوح مـا از قـلـم دوسـت نه آن نقـش گـرفـتکآب بـــر وی گــذرد مــحــو کــنــد آثــارش
آنچـه داری بـکـف و آنچـه نداری جـز دوسـتگــر نـیـایـد مـطــلــب ور بــرود بــگــذارش
ســیـف فـرغــانـی نـزدیـک هـمـه زنـده دلـانمرده یی باشی اگر جان ندهی در کارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج