فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٢١: ز دام سوختگان عشق را رهایی نیست

ز دام سوخـتـگان عشق را رهایی نیستز لفـظ، معـنی بـیگانه را جـدایی نیسـتدرین زمـانه چـنان راه فـیض مـسـدوسـتکه از شـکاف دل امید روشـنایی نیسـتخوش است در…

ز دام سوخـتـگان عشق را رهایی نیستز لفـظ، معـنی بـیگانه را جـدایی نیسـت
درین زمـانه چـنان راه فـیض مـسـدوسـتکه از شـکاف دل امید روشـنایی نیسـت
خوش است دردل شب دستگیری محتاجعـبـادتـی کـه نـهانـی بـود ریایی نیسـت
ز بــیــقــراری دراســت تــیــغ بــازی مــنوگـرنه موج مـرا میل خـودنمـایی نیسـت
دل مـن و تـو ز هـمـصـحـبــتــان دیـریـنـنـدمرا بـه ظـاهر اگر بـا تـو آشـنایی نیسـت
ز فیض بـی ثـمری فارغ از خـزان شـده اممرا چـو سـرو شکایت ز بـینوایی نیسـت
فـغـان کـه آبـلـه در پـرده مـی کـند اظـهارشکایتـی که مرا از بـرهنه پـایی نیسـت
خـمش ز دعوی دانش، که جـهل را صائبهزار حجت ناطق چو خودستایی نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج