فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٢٠: میان خوی تو و رحم آشنایی نیست

مـیـان خـوی تـو و رحـم آشـنـایی نـیـسـتوگـرنه بـوسـه و لـب را ز هم جـدایی نیسـتسـر کـمـنـد تـغـافـل بــلـنـد افـتـاده اسـتبــه زلـف او نـرسـیـدن ز نـا…

مـیـان خـوی تـو و رحـم آشـنـایی نـیـسـتوگـرنه بـوسـه و لـب را ز هم جـدایی نیسـت
سـر کـمـنـد تـغـافـل بــلـنـد افـتـاده اسـتبــه زلـف او نـرسـیـدن ز نـارسـایـی نـیـسـت
فتـاده اسـت بـه آن رو شکستـه رنگی منحـریـف چـهـره مـن کـان مـومـیـایی نـیـسـت
نـشـد بـریـده بـه مـقـراض، رشـتـه تـوحـیدمـیـانـه سـر مـنـصـور و تـن جـدایـی نـیـسـت
برو خضر که من آن کعبه ای که می طلبمدلیل راهش غـیر از شـکسـتـه پـایی نیسـت
چـو پـشـت آینه سـتـار تـا بـه کی بـاشم؟بـه کشـوری که هنر غـیر خـودنمایی نیسـت
در اصفهان که بـه درد سخـن رسد صائب؟کنون که نبض شناس سخن شفایی نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج