فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٢١: جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

جــرمـی نـدارم بــیـش از ایـن کـز دل هـوا دارم تــو رااز زعـــفـــران روی مــن رو مــی بـــگــردانــی چـــرایـا ایـن دل خـون خـواره را لـطـف و مـراعـا…

جــرمـی نـدارم بــیـش از ایـن کـز دل هـوا دارم تــو رااز زعـــفـــران روی مــن رو مــی بـــگــردانــی چـــرا
یـا ایـن دل خـون خـواره را لـطـف و مـراعـاتــی بــکـنیـا قـوت صــبــرش بــده در یـفــعــل الـلـه مـا یـشــا
ایـن دو ره آمــد در روش یــا صــبــر یـا شــکــر نــعــمبــی شـمـع روی تــو نـتــان دیـدن مـر ایـن دو راه را
هــر گــه بــگــردانــی تــو رو آبــی نــدارد هــیـچ جــوکی ذره ها پیدا شود بی شعشعه شمس الضحی
بـی بـاده تـو کـی فـتـد در مـغـز نـغـزان مـسـتـی ییبـی عـصـمـت تـو کـی رود شـیـطـان بـلـا حـول و لـا
نی قرص سـازد قرصـی یی مطـبـوخ هم مطبـوخـییتــا درنــیـنــدازی کــفــی ز اهــلــیــلــه خــود در دوا
امــرت نــغــرد کــی رود خـــورشــیــد در بـــرج اســدبـی تـو کـجـا جـنـبـد رگـی در دسـت و پـای پـارسـا
در مـرگ هـشـیـاری نـهـی در خـواب بــیـداری نـهـیدر ســنـگ ســقـایـی نـهـی در بــرق مـیـرنـده وفــا
سـیل سـیاه شـب بـرد هر جـا که عـقـلسـت و خـردزان سـیلـشـان کـی واخـرد جـز مشـتـری هل اتـی
ای جـان جـان جـزو و کـل وی حـله بـخـش بـاغ و گلوی کـوفـتـه هر سـو دهل کـای جـان حـیران الـصـلـا
هـر کـس فـریـبــانـد مـرا تــا عـشــر بــســتــانـد مـراآن کـم دهـد فـهـم بــیـا گـویـد کـه پــیـش مـن بــیـا
زان سو که فهمت می رسد باید که فهم آن سو رودآن کــت دهــد طــال بـــقــا او را ســزد طــال بـــقــا
هم او کـه دلـتـنگـت کـند سـرسـبـز و گـلـرنگـت کـندهـــم اوت آرد در دعــــا هـــم او دهـــد مـــزد دعــــا
هـم ری و بــی و نـون را کـردســت مـقــرون بــا الـفدر بــاد دم انــدر دهــن تــا خــوش بــگــویـی ربــنــا
لـبــیـک لـبــیـک ای کـرم سـودای تـسـت انـدر سـرمز آب تــو چــرخــی مــی زنـم مــانـنـد چــرخ آســیـا
هـرگــز نـدانـد آســیـا مـقــصــود گــردش هـای خــودکـاسـتـون قـوت مـاسـت او یـا کـسـب و کـار نـانـبــا
آبــیـش گـردان مـی کـنـد او نـیـز چــرخــی مـی زنـدحـق آب را بـسـتـه کـنـد او هـم نـمـی جـنـبـد ز جـا
خــامـش کـه ایـن گـفـتــار مـا مـی پــرد از اسـرار مـاتــا گـویـد او کــه گـفــت او هـرگـز بــنـنـمـایـد قــفــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج