فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢١: به مژگان اشک پاشیدن میاموز

بـه مژگـان اشـک پـاشـیدن میاموزبــه ابــر تــیـره بــاریـدن مــیـامــوزبــه زلــف آه،پــیـچــیـدن مــده یــادبـه دراشـک، غـلـطـیـدن مـیـامـوزدل مـا را…

بـه مژگـان اشـک پـاشـیدن میاموزبــه ابــر تــیـره بــاریـدن مــیـامــوز
بــه زلــف آه،پــیـچــیـدن مــده یــادبـه دراشـک، غـلـطـیـدن مـیـامـوز
دل مـا را بــه درد خــویـش بــگــذاربـه مـاتـم دیـده نـالـیـدن مـیـامـوز
نـمـی آیـد عــنـانـداری ز ســیـلـاببـه عـاشـق پـای لـغـزیدن میامـوز
مکن تـکلیف جـان دادن بـه عشاقبه مستان جامه بخشیدن میاموز
بـه شـام هـجـر، دلـگـیری مـده یادبـه مـهر و مه درخـشـیدن میامـوز
مـده تـعـلـیم خـونـریزی بـه نشـتـربـه مـژگـان سـینه کـاویدن میاموز
هـوس بــیـطــاقــتــی راخــوب داردبـه سـرمـا خـورده لـرزیدن میامـوز
مگـو بـا عـاقـلـان افـسـانه عـشـقبـه خـون مـرده جـوشـیدن میاموز
مجـو وجـد و سماع از زاهد خشکبـه نـبـض مـرده جـنبـیدن مـیامـوز
ز خود بـیرون شدن زاهد چـه داند؟بـه چـوب خـشـک بـالـیدن میاموز
هوس در بوسه دزدی اوستادستبـه طـفل شـوخ گل چـیدن میاموز
خـدادادسـت نـاز و شـیـوه حـسـنبـه چـشـم آهـوان دیـدن مـیـامـوز
مـرا کــز دودمــان اهـل عــشــقــمبـه گـرد شـمـع گـردیـدن مـیـامـوز
خــدادادســت عـلـم عـشـقـبــازیبـه صـائب عـشـق ورزیدن میامـوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج