فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢١٩: گر چه نه به دریاییم دانه گهریم آخر

گــر چــه نــه بــه دریـایـیـم دانــه گــهــریـم آخــرور چـه نه بـه میدانیم در کر و فریم آخـرگــر بـــاده دهــی ور نــی زان بــاده دوشــیــنــهاز دادن…

گــر چــه نــه بــه دریـایـیـم دانــه گــهــریـم آخــرور چـه نه بـه میدانیم در کر و فریم آخـر
گــر بـــاده دهــی ور نــی زان بــاده دوشــیــنــهاز دادن و نـادادن بـس بـی خـبـریم آخـر
ای عـشـق چــه زیـبــایـی چــه راوق و گـیـرایـیگـر رفـت زر و کـیسـه در کـان زریم آخـر
ای طـعـنـه زنـان بــر مـا بــگـشـاده زبــان بــر مـابـاری ز شما خـامان ما مسـتـتـریم آخـر
لــولــی کــه زرش نــبـــود مــال پـــدرش نــبـــوددزدی نکند گوید پـس ما چـه خوریم آخر
ما لولی و شـنگـولی بـی مکـسـب و مشـغـولیجـز مال مسـلمانان مال کـی بـریم آخـر
زنــبـــیــل اگــر بـــردیــم خــرمــاش درآگــنــدیــموز نیل اگـر خـوردیم هم نیشـکـریم آخـر
گــر شــحــنـه بــگـیـردمـان آرد بــه چــه و زنـدانبــر چـاه زنـخـدانـش آبـی بــچـریـم آخـر
چاهش خوش و زندانش وان ساقی و مستانشوان گفتن بی سیمان که سیمبریم آخر
می گوید جـان بـا تـن کـای تـن خـمش و تـن زنلب بـند و بـصر بـگشا صاحب نظریم آخر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج