فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢١٩: ز بس که طاعت خلق جهان خدایی نیست

ز بس که طاعت خلق جهان خدایی نیستقـضـا کـننـد نـمـازی کـه آن ریایی نیسـت!شـود شـکـسـتـگـی مـاه از آفـتـاب درسـتشکسـتـه بـندی دل، کار مومیایی نیسـتمـشـو…

ز بس که طاعت خلق جهان خدایی نیستقـضـا کـننـد نـمـازی کـه آن ریایی نیسـت!
شـود شـکـسـتـگـی مـاه از آفـتـاب درسـتشکسـتـه بـندی دل، کار مومیایی نیسـت
مـشـو ز سـاده دلـی از گـزنـد نـفـس ایمـنکـه شـیوه سـگ دیوانـه آشـنـایی نیسـت
قـفـس فـضـای گـلسـتـان بـود بـر آن بـلـبـلکـه در خـیال وی انـدیشـه رهایی نـیسـت
اگــر بـــود بـــه تـــوکــل ارادت تـــو درســتکلید رزق بـه غیر از شکسته پـایی نیست
ز مـرگ همـنفـسـان همـچـو بـید مـی لـرزمکه بـرگهای خـزان را ز هم جـدایی نیسـت
زبـان گـوهـر شـهوار، آب و رنـگ بـس اسـتطریق مردم سنجـیده خـودستـایی نیست
ســخــاوت غــرض آلــود کــوتــه انـدیـشــانبه چشم اهل بصیرت کم از گدایی نیست
بـه بـاددسـتـی مـن مـی بـرد خـزان غـیـرتز بـرگ، حـاصـل مـن غـیر بـینـوایی نیسـت
بـه وادیی که مرا صـدق رهنما شـده اسـتسـراب تـشنه فریب از غلط نمایی نیسـت
مـشــو زیـاده ازیـن خــرج مــردمــان صــائبکه پـاس وقت کم از پـاس آشنایی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج