فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢١٨: طریق مردم سنجیده خودستایی نیست

طریق مردم سنجیده خودستـایی نیستکـه کـار آتــش یـاقـوت ژاژخـایـی نـیـسـتبـه اهل دل چـه کـنـد حـرف بـادپـیمـایان؟نـشـانـه را خـطـر از نـاوک هوایی نیسـتز…

طریق مردم سنجیده خودستـایی نیستکـه کـار آتــش یـاقـوت ژاژخـایـی نـیـسـت
بـه اهل دل چـه کـنـد حـرف بـادپـیمـایان؟نـشـانـه را خـطـر از نـاوک هوایی نیسـت
ز خـنـده رویی گـردون فـریب رحـم مـخـورکه رخـنه های قفس رخنه رهایی نیست
اگـر چـه دامن گل خـوابـگـاه شـبـنم شـدخـوشم که دولت تـردامنان بـقایی نیست
شـکـنجـه نظـر شـور خـلق دلـسـوزسـتبـه مـدعـا نـرسـیدن ز نـارسـایی نـیسـت
اگـر تــردد خــاطــر ســخــن قــبــول کـنـدکلید رزق به غیر از شکسته پایی نیست
همیشه سرو تهیدست ازان بود سرسبزکه هیچ چـشم بـه دنبـال بـینوایی نیست
کـنـاره گـیـر ز مـردم کـه بــی دمـاغــان راشـکـنـجـه بـتـر از پـاس آشـنـایی نیسـت
به هر که هر چه دهی نام آن مبـر صائبکه حق خود طلبـیدن کم از گدایی نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج