فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢١٧: مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر

مرا همچـون پـدر بـنگـر نه همچـون شـوهر مـادرپــدر را نـیـک واقـف دان از آن کـژبــازی مـضـمـرتـو گـردی راسـت اولـیـتـر از آنـک کـژ نـهـی او راوگـر تـو …

مرا همچـون پـدر بـنگـر نه همچـون شـوهر مـادرپــدر را نـیـک واقـف دان از آن کـژبــازی مـضـمـر
تـو گـردی راسـت اولـیـتـر از آنـک کـژ نـهـی او راوگـر تـو کـژ نـهی او را بـه اسـتـیزت کـنـد کـژتـر
ز بـابـا بـشـنو و بـرجـه که سـلطانیت می خـواندکه خـاک اوت کیخـسرو بـمیرد پـیش او سنجـر
چــو ان الـلـه یـدعـو را شـنـیـدی کـژ مـکـن رو رازهی راعی زهی داعی زهی راه و زهی رهبر
پراکنده شدی ای جان به هر درد و به هر درمانز عشقش جوی جمعیت در آن جامع بـنه منبـر
چـو کـر و فـر او دیـدی تـویـی کـرار و شـیـر حـقچـو بـال و پـر او دیدی تـویی طـیار چـون جـعـفر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج