فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٢١٧: ما را دلیست سوخته آتش طلب

مــا را دلــیــســـت ســوخـــتـــه آتـــش طــلــبآتــش کــه دیـد پــرتــو او آب را ســبــبزاشــکــم مــدام ســوزش دل در زیــاد تـــســتایـن آب هـسـت ه…

مــا را دلــیــســـت ســوخـــتـــه آتـــش طــلــبآتــش کــه دیـد پــرتــو او آب را ســبــب
زاشــکــم مــدام ســوزش دل در زیــاد تـــســتایـن آب هـسـت هـیـزم آن آتــش طـلـب
گـر عـاشـقـی بـمـیل سـهـر در دو چـشـم کـشکحـل کلام هر سحـر از سرمه دان شب
ای غــافــلـان ز عــشــق کــفــرتــم بــذنـبــکــموی عـاشـقان دوسـت اتـیتـم بـما وجـب
در وصف حسن دوست چو خواهی دهن گشوداول زبـــان عـــشـــق بـــیــار و لــب ادب
وآنــگــه هـزار خــوشــه مــعــنــی طــب ز جــانکـنـدر درون سـنـبــلـه صـورتـسـت حـب
ای ســحــر غــمــزهـای تــرا ســامــری غــلــاموی شـکـر حـدیث تـرا خـامشـی قـصـب
وی پـــایــه ولـــای تـــو بـــالـــاتـــریـــن مـــقـــاموی نسـبـت هوای تـو عـالـیتـرین نسـب
نـارالـلـه اسـت عـشـق تــو چـون کـوره جـحـیـمشهرالله است روی تو همچون مه رجب
در آرزوی مــــــیــــــوه بـــــــاغ وصـــــــال تـــــــوهـرگـز نـگـشـت غـوره اومـیـد مـا عـنـب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج