فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢١٧: رسیده است به جایی لطافت بدنش

رسـیده اسـت بـه جـایی لطـافـت بـدنشکــه ازنـســیـم شــود داغــدار یـاســمـنـشاگـر ز نـکــهـت گـل پــیـرهـن کــنـد در بــرشـگفت نیسـت که نیلوفری شود سـ…

رسـیده اسـت بـه جـایی لطـافـت بـدنشکــه ازنـســیـم شــود داغــدار یـاســمـنـش
اگـر ز نـکــهـت گـل پــیـرهـن کــنـد در بــرشـگفت نیسـت که نیلوفری شود سـمنش
سخن چو بال و پر طوطیان شود سرسبززآبـــداری لــعـــل لــب شـــکــرشـــکــنــش
شکوه حـسـن ازین بـیشـتـر نمی بـاشـدکـه از سـپــنـد نـخــیـزد صـدا درانـجــمـنـش
زاشـک شمع تـوان نقل در گریبـان ریخـتبـه محـفـلی که بـخـندد لب شـکـرشـکـنش
بـه ایـن فـروغ نـدارد یـمـن عـقـیـقـی یـادسهیل بـرگ خزان دیده ای است از چـمنش
حـلـاوت لـب ازین بـیـشـتـر نـمـی بـاشـدکه همچو نامه سربسته است هر سخنش
عـبـیر پـیرهـن چـشـم مـی کـنـد یوسـفاگــر بــه مــصــر بــردبــاد بــوی پــیـرهـنـش
چـه لذتـی است شنیدن نوای جـان پـرورز مـطـربـی کـه تـوان بـوسـه داد بـردهـنـش
ز دام موج، نجـات حـبـاب ممـکـن نیسـتچــگـونـه دل بــدر آیـد ز زلـف پــرشــکــنـش
نـشـد گـشـایـشـی ازراه گـفـتـگـو صـائبمـگـر بـه خـال تـوان یـافـت نـقـطـه دهـنـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج