فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢١٦: می دو ساله نشاطش کم از جوانی نیست

می دو ساله نشاطش کم از جوانی نیستشـراب کـهنه کـم از عـمر جـاودانی نیسـتکـه بــاز حـرف گـلـوگـیـر تـوبــه را سـر کـرد؟کـه در بـدیهـه مـینـای مـی روانـی…

می دو ساله نشاطش کم از جوانی نیستشـراب کـهنه کـم از عـمر جـاودانی نیسـت
کـه بــاز حـرف گـلـوگـیـر تـوبــه را سـر کـرد؟کـه در بـدیهـه مـینـای مـی روانـی نـیسـت
ز جــاده ســخــن راســت، پــای بــیـرون نـهکـه هیچ عـلم چـو عـلم مزاج دانی نیسـت
چـسـان بـه خـامه دهم شرح اشـتـیاق تـرا؟چو شمع، سوزش پنهان من زبـانی نیست
بــه زیـر مـنـت خــشــک خــضــر مـرو زنـهـارکـه آب روی، کـم از آب زنـدگـانـی نـیـسـت
مـیـار ســر ز گــریـبــان چــه بــرون یـوســفکـه رحـم در دل سـنـگـین کـاروانی نیسـت
بــه شــاخــســار قــفــس واگــذار مـرغ مـراکه بال بسته شکست من آشیانی نیست
مـکـش بــه طـعـن گـرانـجــانـیـم ز بــیـدردیکه بـرفشاندن جان آستـین فشانی نیست
قسـم بـه عـزلت عـنقـا که کوی خـاموشـانبـه آرمـیدگـی مـلـک بـی نـشـانـی نیسـت
بـه گوشه ای بـنشین و خـموش شـو صائبکـنـون کـه رونـق بـازار نـکـتـه دانی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج