فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢١٦: اگر باده خوری باری ز دست دلبر ما خور

اگــر بـــاده خــوری بـــاری ز دســت دلــبـــر مــا خــورز دســت یـار آتــشـروی عـالـم سـوز زیـبــا خــورنمی شاید که چـون بـرقی بـه هر دم خـرمنی سوزیم…

اگــر بـــاده خــوری بـــاری ز دســت دلــبـــر مــا خــورز دســت یـار آتــشـروی عـالـم سـوز زیـبــا خــور
نمی شاید که چـون بـرقی بـه هر دم خـرمنی سوزیمثـال کشت کوهستـان همه شربـت ز بـالا خـور
اگـر خـواهی کـه چـون مـجـنون حـجـاب عـقـل بـردریز دست عشق پابرجا شراب آن جا ز بی جا خور
اگـر دلـتـنـگ و بــدرنـگـی بـه زیـر گـلـبـنـش بـنـشـیـنوگر مخـمور و مغموری از این بـگزیده صـهبـا خـور
گـریـزانـسـت این سـاقـی از این مـسـتـان نـامـوسـیاگـر اوبـاش و قـلاشـی مخـور پـنهان و پـیدا خـور
حریفان گر همی خواهی چو بسطامی و چون کرخیمخـور بـاده در این گلخـن بـر آن سقف معلا خـور
بــرو گـر کـارکـی داری بــه کـار خـویـشـتـن بــنـشـیـنچـو بـر یوسف نه ای مجـنون غم نان زلیخـا خـور
کـسـی دکـان کـنـد ویـران کـه بــطـال جــهـان بــاشـدچو نربودست سیلابـت تو آب از مشک سقا خور
بــگـرد دیـگ ایـن دنـیـا چــو کـفــلـیـز ار هـمـی گـردیبـرون رو ای سیه کاسه مخـور حـمرا و حـلوا خور
در ایـن بـازار ای مـجـنـون چـو مـنـبـل گـرد تـن پـرخـونچـو در شاهد طمع کردی بـرو شمشیر لالا خـور
اگـر مـشــتــاق اشــراقـات شـمـس الـدیـن تــبــریـزیشـراب صـبـر و تـقوا را تـو بـی اکراه و صفرا خـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج