فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢١٥: مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست

مـبـنـد دل بـه حـیاتـی کـه جـاودانی نیسـتکـه زنـدگـانـی ده روزه زنـدگـانـی نـیـسـتهـمـان ز نـامـه و پــیـغـام شــاد مـی گـردنـداگـر چـه دوسـتـی اهل دل…

مـبـنـد دل بـه حـیاتـی کـه جـاودانی نیسـتکـه زنـدگـانـی ده روزه زنـدگـانـی نـیـسـت
هـمـان ز نـامـه و پــیـغـام شــاد مـی گـردنـداگـر چـه دوسـتـی اهل دل زبـانـی نیسـت
به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمارشـراب تـلـخ کـم از آب زنـدگـانـی نـیسـت
ز شـرم مـوی سـفـیدسـت هـوشـیـاری مـنوگرنه نشأه مسـتـی کم از جـوانی نیست
جـدا بـود شـکـر و شـیر هـمـچـو روغـن و آبدریـن زمـانـه کـه آثـار مـهـربـانـی نـیـسـت
ز صبـح صادق پـیری چـه فیض خـواهم بـرد؟مرا که بهره به جز غفلت از جوانی نیست
بـه پـای تـن دل عـاشـق نمـی کـنـد جـولـاننـسـیم مـصـر مـقـید بـه کـاروانـی نیسـت
بــرون مــیــار ســر از زیـر بــال خــود صــائبکه تـنگنای فلک جـای پـرفـشـانی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج