فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢١٤: گرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر

گــــرم درآ و دم مــــده بــــاده بــــیـــار و غــــم بــــبــــرای دل و جـان هر طرف چشم و چـراغ هر سحرهـم طــرب ســرشــتــه ای هـم طــلـب فــرشــتــ…

گــــرم درآ و دم مــــده بــــاده بــــیـــار و غــــم بــــبــــرای دل و جـان هر طرف چشم و چـراغ هر سحر
هـم طــرب ســرشــتــه ای هـم طــلـب فــرشــتــه ایهم عـرصـات گـشـتـه ای پـر ز نـبـات و نیشـکـر
خــیــز کــه رســتــه خــیــز شــد روز نــبـــات ریــز شــدبــا خـردم سـتــیـز شـد هـیـن بــربــا از او خـبــر
خــوش خــبـــران غــلــام تـــو رطــل گــران ســلــام تــوچــون شــنـونـد نـام تــو یـاوه کــنـنـد پــا و ســر
خـــیــز کـــه روز مـــی رود فـــصـــل تـــمـــوز مـــی رودرفــت و هــنــوز مــی رود دیــو ز ســایـه عــمــر
ای بـــشـــنـــیـــده آه جـــان بـــاده رســـان ز راه جـــانپـشـت دل و پـنـاه جـان پـیش درآ چـو شـیـر نـر
مست و خراب و شاد و خوش می گذری ز پنج و ششقافله را بکش بکش خوش سفریست این سفر
لـحـظـه بـه لـحـظـه دم بـه دم مـی بــده و بــسـوز غـمنـوبــت تــسـت ای صـنـم دور تـوسـت ای قـمـر
عــقــل ربــاســت و دلــربــا در تــبــریــز شــمــس دیـنآن تـبـریز چـون بـصر شمس در اوست چون نظر
گــر چـــه بـــصـــر عــیــان بـــود نــور در او نــهــان بـــوددیـده نـمـی شـود نـظـر جـز بـه بـصـیـرتـی دگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج