فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢١٤: نسیم صبحدم از بوی یار خالی نیست

نسـیم صـبـحـدم از بـوی یار خـالی نیسـتز بــوی گـل نـفـس نـوبــهـار خــالـی نـیـســتیـکـی اسـت در نـظـر پـاک، تـوتـیـا و غـبــارکـه هیچ گـردی ازان شـهس…

نسـیم صـبـحـدم از بـوی یار خـالی نیسـتز بــوی گـل نـفـس نـوبــهـار خــالـی نـیـســت
یـکـی اسـت در نـظـر پـاک، تـوتـیـا و غـبــارکـه هیچ گـردی ازان شـهسـوار خـالی نیسـت
درون خـانه بـی سقف روشنی فرش استز مـاه، دیـده شـب زنـده دار خــالـی نـیـســت
هــلـــاک آیــنــه روشـــنــنــد تـــازه رخـــانز سـرو و بــیـد لـب جــویـبــار خـالـی نـیـسـت
غـم و نشـاط جـهان جـوش می زند بـا همکه چشم مست ز خواب و خمار خالی نیست
سـبـک مـگـیـر ز جـا هـیـچ اسـتـخـوانـی راکـه چـون صـدف ز در شـاهوار خـالـی نـیسـت
فــتــاده اســت تــرا رشــتــه نـظــر کـوتــاهوگـرنـه از گـل بــی خـار، خـار خـالـی نـیـسـت
مـرا ز جــوهـر آیـیـنـه شـد چــنـیـن روشـنکـه هیچ سـینه ای از خـار خـار خـالی نیسـت
در ابـر تـیره شـکـرخـنـد بـرق پـنـهان اسـتز صـبــح وصـل شـب انـتـظـار خـالـی نـیـسـت
مگـر تـو چـشـم بـپـوشـی ازین خـراب آبـادوگـرنـه عـالـم خــاک از غـبــار خـالـی نـیـسـت
تـو از فسـانه غـفلت بـه خـواب خـرگوشـیوگـرنـه دامـن دشـت از شـکـار خـالـی نیسـت
سـپـهـر اگـر بــه مـن پـاکـبــاز بــاخـت دغـاقــمــار نــیــز ز راه قــمــار خــالــی نــیــســت
اگر چه از خط شبرنگ بی صفا شده استهـنـوز صـبــح بــنـاگـوش یـار خــالـی نـیـســت
ز داغ عشق سراپـای من گلسـتـان اسـتز لـعـل اگـر جــگـر کـوهـسـار خـالـی نـیـسـت
درین دیـار کـسـی گـر بـه داد مـن نـرسـیـدز قــدردان ســخــن، روزگــار خــالـی نـیـســت
منم که سـوخـتـه صائب مرا سـتـاره بـخـتوگـرنـه سـینه سـنـگ از شـرار خـالـی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج