فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢١٣: مدار چشم مروت ز خضرو احسانش

مدار چـشم مروت ز خـضرو احـسانشکه سربه مهر حباب است آب حیوانشبـه آب مـی بـرد و تـشـنه بـاز می آردهـزار تــشـنـه جــگـر راچـه زنـخـدانـشبـنای عمر مسیح و…

مدار چـشم مروت ز خـضرو احـسانشکه سربه مهر حباب است آب حیوانش
بـه آب مـی بـرد و تـشـنه بـاز می آردهـزار تــشـنـه جــگـر راچـه زنـخـدانـش
بـنای عمر مسیح و خضر به آب رسیدهنوز تـشـنه خـون اسـت تـیغ مژگانش
زگرد خوان فلک دست حرص کوته دارکه سـنگ ریزه منت سـرشتـه بـانانش
گـشـاده روی بـود در حـریم دیـده مـوردلی که وسـعت مشرب بـود بـیابـانش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج