فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢١٣: شب فراق ز روز حساب خالی نیست

شـب فـراق ز روز حــسـاب خـالـی نـیـسـتکـه از بـیـاض، سـواد کـتـاب خـالـی نـیـسـتنظـر بـه هر چـه کـنم تـازه مـی شـود داغـمکـه هـیـچ ذره ازان آفـتــاب خ…

شـب فـراق ز روز حــسـاب خـالـی نـیـسـتکـه از بـیـاض، سـواد کـتـاب خـالـی نـیـسـت
نظـر بـه هر چـه کـنم تـازه مـی شـود داغـمکـه هـیـچ ذره ازان آفـتــاب خــالـی نـیـســت
بـه چـشـم کـم مـنـگـر، هیچ خـاکـسـاری راکـه هیچ روزن ازان مـاهتـاب خـالـی نـیسـت
چـه مـوج مـگـذر ازین بـحـر سـرسـری زنـهارکه چون صدف ز گهر یک حباب خالی نیست
دوانده در همـه جـا ریشـه بـیقـراری عـشـقکه نبـض سنگ هم از اضطراب خالی نیست
ز مـن گـشـودن لـب چـون صـدف نـمـی آیـدوگــرنــه ابــر مــروت ز آب خــالــی نــیـســت
زبـــان لـــاف بـــود لـــازم تـــهــیــدســـتـــیزمـیـن شـور ز مـوج سـراب خــالـی نـیـسـت
مگر بـه فکر سواری است آن سبـک جولان؟کـه هیچ ملـک دل از انقـلـاب خـالـی نیسـت
همین نه موی میان تـراست این خـم و پـیچکه هیچ موی تـو از پـیچ و تـاب خـالی نیست
ز گـل تــهـی نـشـود بــوسـتــان دربــسـتــهز حـسن، پـرده شرم و حـجـاب خالی نیست
نـمـی تــوان دل بــی داغ یـافــت در عــالــمکه از سیاهی جـغد این خراب خـالی نیست
ز قـرب و بــعـد شــود کـار ســالـکـان دشـواروگـرنـه هـیـچ زمـیـنـی ز آب خـالـی نـیـسـت
بــه اشــک تــلـخ ازان گــلـعــذار قــانـع شــوکه گل نهفـتـه چـو گردد گلاب خـالی نیسـت
ز پـسـت فطـرتـی از فیض عشـق محـرومیوگـرنـه کـوه بـلـنـد از عـقـاب خـالـی نـیسـت
سؤال ماست کز آن لب نمی رسد به جوابوگـرنـه هـیـچ سؤال از جــو خــالـی نـیـسـت
هـنـوز ازان لـب نـوخـط تـوان بـه کـام رسـیـدز نـشأه این مـی پـا در رکـاب خـالـی نیسـت
ز هر چـه چـشـم تـوان آب داد مغتـنم اسـتچـه قحـط حـسن شود آفتـاب خـالی نیسـت
صـواب مـحــض بــود رزق خــامـشـان صـوابکـه گـفـتـگـو ز خـطـا و صـواب خـالی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج