فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢١٣: ای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر

ای تــو نـگـار خـانـگـی خـانـه درآ از ایـن سـفـرپــسـتـه لـعـل بــرگـشـا تـا نـشـود گـران شـکـرساقی روح چون تـویی کشتی نوح چون توییتا که تهیست ساغرم خ…

ای تــو نـگـار خـانـگـی خـانـه درآ از ایـن سـفـرپــسـتـه لـعـل بــرگـشـا تـا نـشـود گـران شـکـر
ساقی روح چون تـویی کشتی نوح چون توییتا که تهیست ساغرم خون چه پرست این جگر
طـعـنه زنـد مـرا ز کـین رو صـنـمـی دگـر گـزیندر دو جـهان یکـی بـگـو کـو صـنـمـی کـجـا دگـر
آن قلمی که نقـش کرد چـونک بـدید نقـش تـوگفـت که های گم شـدم این ملکسـت یا بـشـر
جـان و جـهان چـرا چـنین عیب و ملامتـم کنیدر دل مـن درآ بـبـین هر نـفـسـی یکـی حـشـر
عـشــق بــگـویـد الـصــلـا مـایـده دو صــد بــلـاخشک لبـی و چشم تر مایده بین ز خشک و تر
چونک چشیدی این دو را جلوه شود بتی تو راشـهـره یکـی سـتـاره ای بـنـده او دو صـد قـمـر
فاش بگو که شمس دین خاصبـک و شه یقیندر تـبـریز همـچـو دین اوسـت نـهـان و مـشـتـهر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج