فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢١٢: به غیر خشم که در خوردنش وبالی نیست

به غیر خشم که در خوردنش وبـالی نیستدریـن بــســاط دگـر روزی حــلـالـی نـیـســتبـــه نــور زنــده دلــی دار خــانــه را روشــنکــه آفــتـــاب دل زنــده…

به غیر خشم که در خوردنش وبـالی نیستدریـن بــســاط دگـر روزی حــلـالـی نـیـســت
بـــه نــور زنــده دلــی دار خــانــه را روشــنکــه آفــتـــاب دل زنــده را زوالــی نــیــســـت
نه از خدا و نه از خلق شرم خواهی داشتتـرا کـه در گـنه از خـویش انـفـعـالـی نیسـت
کــلــیــد قــفــل لئیــمــان بــود زبــان سؤالوگـرنـه ز اهل کـرم حـاجـت سؤالـی نـیسـت
بـه خـوردن دل خـود همـچـو مـاه قـانـع شـوکـه در بـسـاط فـلـک، روزی حـلـالـی نـیسـت
هـزار عــقــده فــزون اســت ســرو را در دلفـسـانه ای اسـت کـه آزاده را ملالی نیسـت
بـه غـیر زهره شـیران کـه آب گردیده اسـتبـه راه عـشـق دگـر چـشـمه زلـالـی نیسـت
تـوان ز تـربـت مـجـنون شـنید جـوش نشـاطحــضــور مــردم دیـوانــه را زوالــی نــیـســت
ز فـکـر مرغ چـمن نیسـت غـنچـه فـارغـبـالسری که بر سر زانوست، بی خیالی نیست
نـوشــتــه انـد بــرات مــرا بــه مــیـکــده ایکـه آب در جـگـر تــشـنـه سـفـالـی نـیـسـت
مشو چـو ماه تـمام از شـکسـت خـود غافلکـه غـیر نقـص درین انجـمن کـمالـی نیسـت
بـه داغ عـشـق اگر سـینه را نسـوخـتـه ایدر آسـمـان تـو خـورشـید بـی زوالـی نیسـت
دل رحــیــم نــدارنــد غــنــچـــه هــا صــائبدر آن ریاض که مرغ شـکسـتـه بـالی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج