فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢١١: به آسمان نرسد هر که خاک پای تو نیست

بـه آسمان نرسد هر که خاک پـای تو نیستفـرو رود بـه زمـین هـر کـه در هـوای تـو نـیـسـتمگر تـو خـود بـه خـموشـی ثـنای خـودگوییوگـرنـه هـیـچ زبــان در خــ…

بـه آسمان نرسد هر که خاک پـای تو نیستفـرو رود بـه زمـین هـر کـه در هـوای تـو نـیـسـت
مگر تـو خـود بـه خـموشـی ثـنای خـودگوییوگـرنـه هـیـچ زبــان در خــور ثــنـای تــو نـیـســت
شـکوه بـحـر چـه سـازد بـه تـنگنای حـبـاب؟سـپـهر بـی سـر و پـا ظـرف کـبـریای تـو نـیسـت
سپـرد جـا بـه تـو هر کس ز بـزم بـیرون رفتتویی به جای همه، هیچ کس به جای تو نیست
کـدام گـهـر سـیـراب بــحـر و کـان را هـمـت؟که چـشـمه عـرق از خـجـلت صـفـای تـو نیسـت
شـکر بـه زاغ فرسـنی و اسـتـخـوان بـه هماچـه رمـزهـا کـه نـهان در کـف عـطـای تـو نـسـت
مـگـر ز نـعـمـت دیـدار ســیـر چــشــم شـودوگـرنـه هـر دو جـهـان در خـور گـدای تـو نـیـسـت
مــگــر قــبـــول تـــو آبـــی بـــه روی کــار آردوگـرنـه بـنـدگـی چـون مـنـی سـزای تـو نـیسـت
بــســاز از دل ســنـگــیـن خــویـش آیـنـه ایکـه هـیـچ آیـنـه را طــاقــت لـقــای تــو نـیـســت
جواب آن غزل است این که گفت مرشد رومچه گوهری تو که کس را بـه کف بهای تو نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج