فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢١١: آن دلارامی که آرامی نباشد با منش

آن دلـــارامــی کـــه آرامــی نــبـــاشـــد بـــا مــنــشکـرد شــام عـاشـقـان چــون صـبــح روی روشـنـشآســتـــیــن از رو چــو بـــرگــیــرد تـــرا روش…

آن دلـــارامــی کـــه آرامــی نــبـــاشـــد بـــا مــنــشکـرد شــام عـاشـقـان چــون صـبــح روی روشـنـش
آســتـــیــن از رو چــو بـــرگــیــرد تـــرا روشــن شــودکآفــتــاب حــســن دارد مــطــلــع از پـــیــراهــنــش
زآن بــحــبــل شـعـلـه خــود هـمـچــو دلـو از چــاه آبروز و شـب بـر مـی کـشـد خـورشـید نور از روزنـش
از گـریـبـانـش گـلـسـتـان مـی بـرآیـد عـیـب نـیـسـتعــاشــقــی گــر هـمـچــو خــار آویـزد انـدر دامـنـش
جامه بر خود می درم چون غنچه زآن دلبر که هستخــرمـنـی گـل در قـبــا و عــالـمـی جــان در تــنـش
گر ز من بـسـتـد دلی آن دوست بـاطل جـوی نیستزآنکه گر صد جان خوهد حقی است واجب بر منش
در کـــمـــان ابـــرو آورد و بـــســـوی مـــن فـــگـــنـــدیــار آهــو چــشــم تــیـر غــمــزه شــیـر افــگــنــش
داشــت پـــیــش آتــش رویــش فــتــیــلــی از نــظــرزآن چـــراغ دیــده را از آب و خـــون شـــد روغــنــش
بــاد بــا تـو چـون شـبـی گـر سـوی بــسـتـان بـگـذردهــمــچــو بــلــبــل در نــوا آیـد زبــان ســوســنــش
خــســروان او را غــلــامـنـد ایـن زمـان در مـلــک رومهمـچـو شـیرین صـد کـنیزک عـاشـق انـدر ارمـنـش
بــر امـیـد وصــل او چــون ســیـف فـرغـانـی کـه دیـدطـوطـیـی انـدر قـفـس یـا بــلـبــلـی در گـلـشــنـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج