فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢١٠: چه خستگی است که در چشم ناتوان تو نیست؟

چه خستگی است که در چشم ناتوان تو نیست؟چه دلخوشی است که در گوشه دهان تو نیستگــذشــتــه ایــم بـــه اوراق لــالــه زار بـــهــشــتنـظـر فـریـب تــر از …

چه خستگی است که در چشم ناتوان تو نیست؟چه دلخوشی است که در گوشه دهان تو نیست
گــذشــتــه ایــم بـــه اوراق لــالــه زار بـــهــشــتنـظـر فـریـب تــر از خــار گـلـســتــان تــو نـیـسـت
ز فــکــر چـــون بـــه مــیــان تـــو ره تـــوان بـــردن؟کــه راه فــکــر بــه بــاریـکـی مـیـان تــو نـیـســت
غـــزال قـــدس نـــیــایــد ز لـــاغـــری بـــه نـــظـــروگـرنـه کـوتــهـی از زلـف دلـســتــان تــو نـیـسـت
ز امــتـــحـــان تـــو شـــد کــوه طــور صــحـــراگــرددل ضــعــیـف مــرا تــاق امــتــحــان تــو نـیـســت
نه بـوسـه ای، نه شـکـرخـنـده ای، نه دشـنـامـیبــه هـیـچ وجــه مــرا روزی از دهـان تــو نـیـســت
ز شـــیــوه تـــو چـــنــان عـــام شـــد گــرفــتـــاریکــه ســرو و ســون آزاد در زمــان تـــو نــیــســـت
هـمـیـشـه از رگ گـردن، ســنـانـش آمـاده اســتســری کـه در قـدم خــاک آســتــان تــو نـیـســت
بـــنـــاز بـــر نـــفـــس آتـــشـــیـــن خـــود صـــائبکـه هـیچ سـینـه بـی جـوش در زمـان تـو نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج