فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢١٠: آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر

آمــد تــرش رویـی دگــر یــا زمــهــریـر اســت او مــگــربـرریز جـامی بـر سـرش ای سـاقی همچـون شـکریا مـی دهـش از بـلـبـلـه یا خـود بـه راهـش کـن هـلـ…

آمــد تــرش رویـی دگــر یــا زمــهــریـر اســت او مــگــربـرریز جـامی بـر سـرش ای سـاقی همچـون شـکر
یا مـی دهـش از بـلـبـلـه یا خـود بـه راهـش کـن هـلـهزیرا میان گلرخـان خـوش نیسـت عـفـریت ای پـسـر
درده مــی پــیــغــامــبــری تــا خــر نــمــانــد در خــریخــر را بــرویــد در زمــان از بــاده عــیــســی دو پــر
در مــجــلــس مـســتــان دل هـشــیـار اگــر آیـد مـهـلدانی که مستـان را بـود در حـال مستـی خیر و شر
ای پــاسـبــان بــر در نـشـیـن در مـجــلـس مـا ره مـدهجــز عـاشــقـی آتــش دلـی کآیـد از او بــوی جــگـر
گـر دسـت خـواهی پـا دهـد ور پـای خـواهی سـر نـهدور بــیـل خـواهـی عـاریـت بــر جـای بــیـل آرد تــبــر
تـا در شراب آغشتـه ام بـی شرم و بـی دل گشتـه اماسـپـر سلامت نیسـتـم در پـیش تـیغم چـون سـپـر
خــواهــم یـکــی گــویـنــده ای آب حــیـاتــی زنــده ایکآتـش بـه خـواب انـدرزنـد وین پـرده گـوید تـا سـحـر
انــدر تــن مــن گــر رگــی هــشــیــار یــابــی بــردرشچـون شیرگیر حـق نشـد او را در این ره سـگ شمر
قومی خراب و مست و خوش قومی غلام پنج و ششآن هـا جــدا ویـن هـا جـدا آن هـا دگـر ویـن هـا دگـر
ز انــدازه بــیـرون خــورده ام کــانــدازه را گــم کــرده امشـد وایدی شـد وافـمـی هـذا حـفـاظ ذی الـسـکـر
هـیـن نـیـش مـا را نـوش کـن افـغــان مـا را گـوش کـنما را چو خود بی هوش کن بی هوش سوی ما نگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج