فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٠: چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را

چـندانک خـواهی جـنگ کـن یا گرم کن تـهدید رامـی دان کـه دود گـولـخـن هـرگـز نـیـاید بـر سـمـاور خـود بـرآید بـر سـمـا کـی تـیره گـردد آسـمانکـز دود آور…

چـندانک خـواهی جـنگ کـن یا گرم کن تـهدید رامـی دان کـه دود گـولـخـن هـرگـز نـیـاید بـر سـمـا
ور خـود بـرآید بـر سـمـا کـی تـیره گـردد آسـمانکـز دود آورد آســمـان چــنـدان لـطــیـفـی و ضــیـا
خـود را مرنجـان ای پـدر سـر را مکوب اندر حـجـربـا نقـش گـرمابـه مکـن این جـملـه چـالیش و غـزا
گـر تـو کـنـی بــر مـه تـفـو بـر روی تـو بــازآیـد آنور دامـن او را کـشـی هـم بــر تـو تــنـگ آیـد قـبــا
پـیش از تـو خامان دگر در جـوش این دیگ جـهانبــس بــرطـپـیـدنـد و نـشـد درمـان نـبــود الـا رضـا
بــگـرفـت دم مـار را یـک خــارپــشــت انـدر دهـنسـر درکـشـیـد و گـرد شـد مـانـنـد گـویی آن دغـا
آن مـار ابـلـه خـویش را بـر خـار می زد دم بـه دمســوراخ ســوراخ آمــد او از خــود زدن بــر خــارهـا
بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجلگـر صـبـر کـردی یک زمان رسـتـی از او آن بـدلـقـا
بـر خـارپـشـت هـر بـلـا خـود را مـزن تـو هم هـلـاساکن نشین وین ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا
فـرمـود رب الـعـالـمـین بـا صـابـرانـم هـمـنـشـینای هـمـنـشــیـن صــابــران افـرغ عـلـیـنـا صـبــرنـا
رفــتــم بــه وادی دگـر بــاقـی تــو فـرمـا ای پــدرمر صـابـران را می رسـان هر دم سـلـامی نو ز مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج