فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٠٩: زهی ز خنده شیرینت شرمسار شکر

زهی ز خـنده شـیرینـت شـرمـسـار شـکـرمـدام پـسـتـه تـنگ تـراسـت بـار شـکـرفـدای پـاسـخ تـلـخ تـو یک جـهـان شـیـرینغـلام پـسـتـه تـنگ تـو صـد هزار شـکـر…

زهی ز خـنده شـیرینـت شـرمـسـار شـکـرمـدام پـسـتـه تـنگ تـراسـت بـار شـکـر
فـدای پـاسـخ تـلـخ تـو یک جـهـان شـیـرینغـلام پـسـتـه تـنگ تـو صـد هزار شـکـر
چـو تـنگ دسـتـی دیدی و تـلخ عیشی منبـبـوسـه بـر من مسـکین فراخ دار شکر
هـزار شــور بــرآیـد ز عـاشــقـان زیـن پــسکه گرد لعـل تـو شـد بـا نبـات یار شـکـر
بـغـمـزه دل شـکـن و از جـهـان بــرآر نـفـیـربـخـنده در سـخـن آ وز دهان بـبـار شکر
مــدام خــنـده شــیـریـن تــو هـمــی کــاردبـگـرد پـسـتـه تـنـگـت نـبــات وار شـکـر
میان این همه خوبان بجز تو کس را نیستگهر نمای عـقـیق و سـخـن گزار شـکـر
لـب و دهـان تــو در چــشـمـم آمـد و دیـدمبـگـرد پـسـتـه چـون آتـش آبــدار شـکـر
بـوصل همچـو تـو شـیرین چـه بـاشـد ار آیدمـرا چـو خـسـرو پــرویـز در کـنـار شـکـر
بــرای بــوســه مـگـس وار گـر کــنـم ابــرامتو خوش بخسب بناز و بمن سپار شکر
بـهای شـعر رهی بـوسـه ییسـت از لب تـوتـو شاد بـاش بـشیرین بـمن گذار شکر
دهـان خـود بـشـکـر چـون مـگـس بـیـالـایمکه چـون لبـت نکند در مذاق کـار شـکـر
کـسـی کـه نـزد تـو این نظـم بـر زبـان رانـدتـو دسـت سوی دهانش بـرو بـیار شکر
زمــانــه زاد بــایــام چــون تــو شــیــریـنــیبـــروزگــار زنــی کـــرد روزگــار شـــکـــر
چـو قند از آنی شـیرین که سـیف فـرغـانیبـشـعـر بـر سـر تـو می کند نثـار شـکـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج