فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٠٩: خلاصی دل ما از جهات ممکن نیست

زمین چو ریگ روان است بـر جناح سفردر او فـشـردن پـای ثـبـات مـمـکـن نیسـتبـه داغ عشق در اینجا اگر نسوخته ایز آفـتـاب قـیـامـت نـجـات مـمـکـن نـیسـتز فک…

زمین چو ریگ روان است بـر جناح سفردر او فـشـردن پـای ثـبـات مـمـکـن نیسـت
بـه داغ عشق در اینجا اگر نسوخته ایز آفـتـاب قـیـامـت نـجـات مـمـکـن نـیسـت
ز فکر تـشنه لبـان خـضر آب سیر نخوردوگـرنه سـیری از آب حـیات ممکـن نیسـت
ز شـرم آن لـب شـیرین اگـر نـگـردد آببه چوب بـستن دست نبـات ممکن نیست
به زور، روی دل از دل نمی توان گرداندبـه دوسـتـان، عـدم التـفات ممکن نیسـت
چـگـونه قـطـره تـواند محـیط دریا شـد؟ز راه فـکـر رسـیدن بـه ذات ممکـن نیسـت
مگـر وسـیلـه شـود خـط عـنبـرین، ورنهبـه مهر خـال رسـاندن بـرات ممکن نیست
مـکـن تـلـاش رهـایـی ز زلـف او صـائبکـه از کـمند خـدایی نجـات ممکـن نیسـت
خـلاصی دل ما از جـهات ممکن نیستبه زور نقش ز ششدر نجات ممکن نیست
بـلاسـت عـاشـقی نوخـطـان چـار ابـروز چـار مـوجـه دریا نـجـات مـمـکـن نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج