فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٢٠٨: که می رهد زخم طره گرهگیرش؟

کــه مـی رهـد زخــم طــره گـرهـگـیـرش؟که چشم بررخ یوسف گشوده زنجیرشهــزار زخــم نــمــایــان ز غــمــزه ای دارمکـه بــرنـیـامـده ازخــانـه کـمـان تــی…

کــه مـی رهـد زخــم طــره گـرهـگـیـرش؟که چشم بررخ یوسف گشوده زنجیرش
هــزار زخــم نــمــایــان ز غــمــزه ای دارمکـه بــرنـیـامـده ازخــانـه کـمـان تــیـرش
هـنـوز شـیـوه چـیـن جــبــیـن نـمـی دانـدهنوز نو خط جـوهر نگشتـه شمشیرش
به خوان حسن تو یعقوب اگر شود مهمانکنی ز نعمت دیدار،چـشم و دل سیرش
به گرد تربـت مجنون که می تواند گشت؟هـنـوز شـمـع مـزارسـت دیـده شـیـرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج