فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٢٠٨: فرامش کرد جان تو تماشاگاه اعلی را

فــرامــش کــرد جـــان تـــو تـــمــاشــاگــاه اعــلــی راکـه خـاکـش دام دل بـاشـد نـگـارسـتـان دنـیـی رامـنـه رخـت انـدریـن ویـران کـه در خـلـد بــری…

فــرامــش کــرد جـــان تـــو تـــمــاشــاگــاه اعــلــی راکـه خـاکـش دام دل بـاشـد نـگـارسـتـان دنـیـی را
مـنـه رخـت انـدریـن ویـران کـه در خـلـد بــریـن رضـوانبـشـارت مـی دهـد هـردم بـتـو فـردوس اعـلـی را
بــخــارســتــان دنـیـا در مـکـن بــا هـر خــس آمـیـزشکـه دولـت بـهـر تـو دارد پـر از گـل بــاغ عـقـبـی را
تــو انــدر تــیـه دنــیـایـی چــو اســرایـیـلــیـان حــیـرانعـجـب بـاشـد که نفروشـی بـتـره من وسـلوی را
بــرو عــلــم پــیـمـبــر را مـســلــمــان وار تــابــع شــوکه تـرسـایان ز جـهل خـود خـدا گفتـند عیسـی را
بـــدســتـــار و بـــدراعــه نــبـــاشــد قــیــمــت عــارفکـه عـزت زآسـتـین نـبـود یـد بـیـضـای مـوسـی را
چــو ابــراهـیـم اگـر مـردی بــت آزر شــکــن، تــا کــیچو صورت بـین بـی معنی پـرستـی نقش مانی را
بـــرســم صــورت آرایــان بـــرای چـــشــم رعــنــایــانچو تو پیراهنی شستی نجس شد جامه تقوی را
اگــر تــو تــرک جــان نــکــنـی کــمــال او نـگــردد کــموگر حاجـی بـزی نکشد چـه نقصان عید اضحی را
مــکــن چــون طــالــب دنــیــا جــهــان صــورت آبــادانکـه در ویـرانـی صــورت بــیـابــی گـنـج مـعـنـی را
ورای دوست اندر دل بت است ای خواجه محوش کنکـه اندر کـعـبـه نپـسـندد مسـلمان لات و عـزی را
مـکـن گـر شـاه و سـلـطـانـی بــظـلـم و جـور ویـرانـیکه تـا اکنون اثـر مانده اسـت عدل آبـاد کسـری را
چـو رهبـر نیسـت ای ره رو تـمـسـک کـن بـشـعـر منچـو در ره قایدی نبـود عصا چـشم است اعمی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج