فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٠٨: ای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زر

ای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زرتــا ســیـنـه هـا روشــن شــود افـزون شـود نـور نـظـرکـوری هـشـیـاران ده آن جـام سـلـطـانـی بـدهتا جسم گردد همچو ج…

ای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زرتــا ســیـنـه هـا روشــن شــود افـزون شـود نـور نـظـر
کـوری هـشـیـاران ده آن جـام سـلـطـانـی بـدهتا جسم گردد همچو جان تا شب شود همچون سحر
چـون خـواب را درهـم زدی درده شـراب ایـزدیزیـرا نـشــایـد در کـرم بــر خــلـق بــســتــن هـر دو در
ای خـورده جـام ذوالـمنن تـشـنیع بـیهوده مزنزیـرا کــه فــاز مـن شــکــر زیـرا کــه خــاب مـن کــفــر
ای تـو مقیم میکده هم مستـی و هم می زدهتـشـنـیـع هـای بـیهـده چـون مـی زنـی ای بـی گـهـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج