فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٢٠٧: چنین که گم شده در زلف پای تا به سرش

چـنین که گم شده در زلف پـای تـا بـه سرشبــه پــیـچ و تــاب تــوان یـافـتــن مـگـر کـمـرشبــه دور چــهـره او آتــشـیـن عـذاری نـیـسـتکـه هـمـچـو لـالـه…

چـنین که گم شده در زلف پـای تـا بـه سرشبــه پــیـچ و تــاب تــوان یـافـتــن مـگـر کـمـرش
بــه دور چــهـره او آتــشـیـن عـذاری نـیـسـتکـه هـمـچـو لـالـه گـره نـیـسـت آه در جـگـرش
ز ســـایــه مــژه پـــایــش شـــود نــگـــارآلــوداگــر بـــه دیــده روشـــنــدلــان فــتـــد گــذرش
بــنـفـشــه رنـگ شــود یـاســمـیـن انـدامـشاگــر نــســیــم صــبـــا تــنــگ آورد بـــه بـــرش
ز دل اگـر چــه تــرازو شـد از ســبــکـدسـتــینـیـافـت چــاشــنـی خــون زبــان نـیـشــتــرش
اگــر زنــنــد رگــش بـــا خــبـــر نــمــی گــرددکـسـی کـه گردش چـشـم تـو کـرد بـیخـبـرش
چنین که تنگ به عاشق گرفته، هیهات استکـه مـور خــط نـکـنـد تــنـگ کــار بــر شــکـرش
ز نــوک آن مــژه امـــروز مــی چـــکـــد آتـــشمــگــر بــه آبــلــه دل رســیـده نـیـشــتــرش ؟
مـرا بـه شـام فـراقـی فـتـاده کـار کـه هـسـتز آفـــتـــاب قـــیــامــت ســـتـــاره ســـحـــرش
غم ازشکستـن کشتی مخور بـه قلزم عشقکـه هـسـت شـهـپـر تـوفـیـق مـوجـه خـطـرش
چـــه لــاف قــوت پـــرواز مــی زنــد عـــنــقــا؟ز نـقـش سـاده نـگـردیـده اسـت بــال و پــرش
حــریـف گــریـه خــونـیـن نـمـی شــود صــائبنزاکت که شکسته است شیشه در جگرش ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج