فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٠٧: فضای چرخ مقام نفس کشیدن نیست

فـضـای چـرخ مقـام نفـس کشـیدن نیسـتمسـوز شـمع در آن خـانه ای که روزن نیسـتز فـکـر عـالـم بـالـا سـیه دل آسـوده اسـتمــلــال پــای گــرانـخــواب را ز د…

فـضـای چـرخ مقـام نفـس کشـیدن نیسـتمسـوز شـمع در آن خـانه ای که روزن نیسـت
ز فـکـر عـالـم بـالـا سـیه دل آسـوده اسـتمــلــال پــای گــرانـخــواب را ز دامـن نـیـســت
ز ســیـر دایـمـی چــرخ مـی شـود مـعـلـومکـه در بــسـاط زمـیـن جـای آرمـیـدن نـیـسـت
چو طفل مهد مکن دل به مهره بازی خوشکه هیچ سبـحه ترا چون نفس شمردن نیست
کـنـنـد اگـر چـو خـم بــاده خـشـت بـالـیـنـممــرا ز کــوی خــرابــات پــای رفــتــن نـیـســت
چـه خـون که در جـگرم می کند پـشیمانیشراب خوردن من کم ز شیشه خوردن نیست
فـغـان کـه حـلـقـه جـمـعـیتـی نـدارند چـرخکـه همـچـو خـانـه زنـجـیر پـر ز شـیون نیسـت
ز تـنگ چـشمی سوزن چه تـابـها که نخوردهـنـوز رشـتــه امـیـد را گـسـســتــن نـیـسـت
بـه نـقـل، شـور مـکـن آن دهـان شـیـرین راکـه بـاده را مـزه ای بـه ز لـب گـزیـدن نـیسـت
بـپـوش چـشـم ز نـشـو و نـمـای دل صـائبکـه تـخـم سـوخـتـه را بـهره از دمـیدن نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج