فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٠٧: حکم البین بموتی و عمد

حـکـم الـبـیـن بـمـوتـی و عـمـدرضی الصد بحینی و قصدفــتــح الــدهـر عــیـون حــســدفـر آنی بـفـناکم و حـسـدیـهـرق الـعـشـق دمـاء حـقـنـتلیس للعشـق قری…

حـکـم الـبـیـن بـمـوتـی و عـمـدرضی الصد بحینی و قصد
فــتــح الــدهـر عــیـون حــســدفـر آنی بـفـناکم و حـسـد
یـهـرق الـعـشـق دمـاء حـقـنـتلیس للعشـق قریب و ولد
لــکــن الــمــوت حـــیــاه لــکــملـکـن الـفـقـر غـناء و رغـد
سافروا فی سبل العشق معیلـا تـخـافـن ضـلـالا و رصـد
لــا یــهــولــنــکـــم بـــعـــدکـــمدونکـم وفـد وصـال و مـدد
فـــنـــســـیــم طـــرب اولـــهــمیهب السالک حولا و جـلد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج