فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٠٦: نشد زسیلی خط چشم مست،هشیارش

نشد زسیلی خط چشم مست،هشیارشدگـر کـه مـی کــنـد از خــواب نـاز بــیـدارشچـگـونه عـاشـق ازان روی چـشـم بـردارد؟کــه آب،رو بــه قــفــا مــی رود ز گــلــ…

نشد زسیلی خط چشم مست،هشیارشدگـر کـه مـی کــنـد از خــواب نـاز بــیـدارش
چـگـونه عـاشـق ازان روی چـشـم بـردارد؟کــه آب،رو بــه قــفــا مــی رود ز گــلــزارش
ز جــان و دل شـود از جـمـلـه پــرسـتــارانفـتـاد دیـده هـر کـس بـه چـشـم بـیـمـارش
مـیـان نـازک او هـمـچـون بــه خـود پــیـچـداگــر ز رشــتـــه جـــانــهــا کــنــنــد زنــارش
فـتـاده اسـت سـخـنهاش آنقـدر دلچـسـبکه می رسد به دل از گوش پیش، گفتارش
بــه چــشــم پــاک نــیـایـد مــرا پــریـرویـیکه شستـه از عرق شرم نیست رخسارش
بـه سـیم قـلب خـریده اسـت ماه کنعـان رادهـد بـه قـیـمـت اگـر نـقـد جـان خـریـدارش
ز رفـتـنـش نـروم چـون ز جـای خـود صـائبکه سیل خـار و خـس طاقت است رفتـارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج