فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٠٦: اگر حریف منی پس بگو که دوش چه بود

اگـر حـریف منی پـس بـگـو کـه دوش چـه بـودمـیـان ایـن دل و آن یـار مـی فـروش چــه بــودفـــدیـــت ســـیـــدنـــا انـــه یـــری و یـــجـــودالــی الــبـ…

اگـر حـریف منی پـس بـگـو کـه دوش چـه بـودمـیـان ایـن دل و آن یـار مـی فـروش چــه بــود
فـــدیـــت ســـیـــدنـــا انـــه یـــری و یـــجـــودالــی الــبـــقــاء یــبـــلــغ مــن الــفــنــاء یــذود
اگـر بـه چـشـم بــدیـدی جـمـال مـاهـم دوشمرا بـگـو کـه در آن حـلقـه های گوش چـه بـود
مـــعـــاد کـــل شـــرود طـــغـــی و مــنــه نآیمــثـــال ظــلــک ان طــال هــو الــیــک یــعــود
وگــر تــو بــا مـن هـم خــرقــه ای و هـمـرازیبـگو که صـورت آن شـیخ خـرقه پـوش چـه بـود
بـــامــر حـــافـــظ الـــلــه الـــمــکـــان یــعـــیبـــمــس عـــاطـــفـــه الـــلــه الـــزمــان ولــود
اگــر فــقــیـری و نـاگــفــتــه راز مـی شــنـویبــگــو اشــارت آن نـاطــق خــمـوش چــه بــود
ایــا فؤاد فـــذب فـــی لـــظـــی مـــحـــبـــتـــهایــا حـــیــاه فـــدومــی فــقــد اتـــاک خـــلــود
وگــر نــخــفــتـــی و از حـــال دوش آگــاهــیبـگو کـه نیم شـب آن نعـره و خـروش چـه بـود
تــریــد جــبـــر جــبــیــر الــفؤاد فــانــکــســرنتــریـد نـحــلـه تــاج فــلــا تــنـی بــه ســجــود
از آنـچ جــامـه و تــن پــاره پــاره مـی کــردیـمبــیـار پـارگـکـی تـا کـه رنـگ و بــوش چـه بــود
بــرغــم انـفــک لـا تــنـکـســر کـمـا الـحــیـوانبـه نـصـف وجـهـک لـا تـسـجـدن شـبـیه یهـود
وگر چـو یونس رستـی ز حـبـس ماهی و بـحربـگو که معنی آن بـحر و موج و جـوش چه بـود
یـقــول لــیـت حــبــیــبــی یـحــبــنــی کــرمــاالــــیـــس حــــبــــک تأثــــیـــر حــــب ود ودود
وگر شناخته ای کاصل انس و جان ز کجاستیکیست اصل پس این وحشت وحوش چه بود
ایــا نــضــاره عــیـشــی بــمــا تــهــیــجــنــیمـتــی تــقـر عــیـونـی و صــاحــبــی مـفــقـود
وگر بـدیدی جـانی که پـشت و رویش نیسـتگـه تــصـور عـشـاق پــشـت و روش چــه بــود
لئن ســکـرت بــمـا قــد ســقـیـتــنـی یـا دهـراکـــون مـــثــــلـــک لـــدا لـــربــــه لـــکــــنـــود
وگـر ز عـشــق تــو ســردفـتــر غـرض مـایـیـمهزار دفـتـر و پـیغـام و گـفـت و گـوش چـه بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج