فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٠٥: سزای خواب بود دیده ای که گریان نیست

سزای خواب بود دیده ای که گریان نیستنـفـس و بـال بـود بـر دلـی کـه نـالـان نیسـتچـه نسبـت است بـه عمر ابـد شهادت را؟کـه آب تـیغ، گـرانجـان چـو آب حـیوا…

سزای خواب بود دیده ای که گریان نیستنـفـس و بـال بـود بـر دلـی کـه نـالـان نیسـت
چـه نسبـت است بـه عمر ابـد شهادت را؟کـه آب تـیغ، گـرانجـان چـو آب حـیوان نیسـت
شـد از گرفتـگی عـقل، کار بـر من سـخـتسزای سنگ بود پسته ای که خندان نیست
تمام رحمت و لطف است عشق بـنده نوازچه شد که آب مروت بـه چشم اخوان نیست
ز درد و داغ مـحـبــت مـگـو بــه مـرده دلـانتــنـور سـرد، سـزاوار بــسـتــن نـان نـیـسـت
بـه یک دو هفته ز منت هلال شد، مه بـدرشـکـسـتـن لـب نـان سـپـهـر آسـان نـیسـت
عــدم ز قــرب جـــوار وجــود زنــدان اســتوگرنه کیست که از زندگی پـشیمان نیست؟
هـوا بــه دولـت پــیـری مـسـخــر مـن شـدقـد خـمـیده کـم از خـاتـم سـلـیمـان نـیسـت
خــلـاص کـرد مـرا شــور عـشــق از عــالـمبـرای داغ، حـصـاری بـه از نـمـکـدان نـیـسـت
خـوشم بـه دامن صحـرای بـیخـودی صائبکـه نقـش پـای غـزالـی در آن بـیابـان نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج