فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٠٤: کدام شب نی کلک من آتش افشان نیست؟

کدام شب نی کلک من آتش افشان نیست؟کدام روز که شیری درین نیسـتـان نیست؟دویـی بــه راه نـگـاه تــو خــار ریـخــتــه اسـتوگـرنه سـبـزه بـیگـانه در گلسـتـا…

کدام شب نی کلک من آتش افشان نیست؟کدام روز که شیری درین نیسـتـان نیست؟
دویـی بــه راه نـگـاه تــو خــار ریـخــتــه اسـتوگـرنه سـبـزه بـیگـانه در گلسـتـان نیسـت
نه هر که حـرف شناسد بـه غور حـسن رسدسـواد خـط بـنـاگـوش در دبـسـتـان نیسـت
تــرا بــه وادی مـشـرب گـذر نـیـفـتــاده اسـتوگـرنـه کـعـبـه دل نـیز بـی بـیابـان نـیسـت
نـمـی کـنـی سـخـن خـویش را چـرا هـمـوار؟جـز این تـمـتـعـی از آسـیای دندان نیسـت
تــــوان ز روزن دل چــــار فــــصــــل را دیــــدنچـنین بـنایی در چـارسـوی امـکـان نیسـت
در گــشــاده بــود شــرط مـیـهـمـان طــلـبــیبه میهمانی آن کس مرو که خندان نیست
کـدام مـغـز کـه در جــسـتــجـوی نـکـهـت تــوچـو گـردبـاد، سـراسـر رو بـیابـان نـیسـت؟
همین نه شـعـله فـطـرت جـگرگداز من اسـتکـدام شـمـع درین بـزمگـاه گـریان نیسـت؟
غــبـــار تــفــرقــه خــاطــر از تـــردد تــوســتاگر تـو جـمع شوی روزیت پـریشان نیسـت
هـمـیـشـه بــر سـر آتــش بــود کـبــاب دلـشمگـو بـه سـفـره درویش مرغ بـریان نیسـت
ز هـر رهی کـه دلـت مـی کـشـد قـدم بـگـذارکـه قـفـل مـنـع درین پـره بـیـابـان نـیـسـت
مـــرا گـــدایـــی غـــم کـــرد دربــــدر صــــائبمـصـیـبـتـی بـتـر از روزی پـریشـان نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج