فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٠٤: سر بر گریبان درست صوفی اسرار را

ســر بــر گـریـبــان درســت صـوفـی اسـرار راتــا چـه بــرآرد ز غـیـب عـاقـبــت کـار رامی که به خم حقست راز دلش مطلق ستلیک بر او هم دق ست عاشق بیدار را…

ســر بــر گـریـبــان درســت صـوفـی اسـرار راتــا چـه بــرآرد ز غـیـب عـاقـبــت کـار را
می که به خم حقست راز دلش مطلق ستلیک بر او هم دق ست عاشق بیدار را
آب چــو خــاکــی بـــده بـــاد در آتــش شــدهعشق بـه هم بـرزده خـیمه این چـار را
عشق که چـادرکشان در پـی آن سرخـوشانبــر فـلـک بــی نـشـان نـور دهـد نـار را
حــلــقــه ایــن در مــزن لــاف قــلــنــدر مــزنمـرغ نـه ای پــر مـزن قـیـر مـگـو قــار را
حــرف مـرا گـوش کــن بــاده جــان نـوش کـنبـیخود و بی هوش کن خاطر هشیار را
پــیــش ز نــفــی وجــود خــانــه خــمــار بــودقـبــلـه خــود سـاز زود آن در و دیـوار را
مسـت شود نیک مسـت از می جـام السـتپـر کـن از مـی پـرسـت خـانه خـمـار را
داد خـداوند دین شمس حـق ست این بـبـینای شـده تـبـریـز چـیـن آن رخ گـلـنـار را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج