فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٠٤: ز دلبران همه شهر دل پذیر تویی

ز دلــبــران هـمـه شــهـر دل پــذیـر تــویـیمرا ز جـمله گـزیر اسـت و ناگـزیر تـوییز دیـگـران سـخـنـی بـر زبـان رود هـر وقـتولی مدام چـو اندیشـه در ضـم…

ز دلــبــران هـمـه شــهـر دل پــذیـر تــویـیمرا ز جـمله گـزیر اسـت و ناگـزیر تـویی
ز دیـگـران سـخـنـی بـر زبـان رود هـر وقـتولی مدام چـو اندیشـه در ضـمیر تـویی
پــیـاده انــد نــکــویـان ز نــطــع دل بــیـرونکنون چـو شاه درین خانه جـایگیر تـویی
سمن بـران همه بـا کثرتی که ایشانراستتــرا رعـیـت فـرمـان بــرنـد امـیـر تــویـی
هــمــه روایـت مــنــظــومــه حــکــایـاتــنــدتـرا چـه شـرح دهم جـامـع کـبـیر تـویی
بـنام حـسـن تـو از بـهر شـعر چـون زر خـردزدیم سکه که سلطان این سـریر تـویی
بدین جمال (چو) خورشید می توانی گفتکــه آفــتــاب مـنـم ذره حــقــیـر تــویـی
زمین بـدور تـو چـون آسـمـان شـد و در ویمـه تـمـام بـدان روی مـسـتـدیـر تـویـی
اگـر ســراج مـنـیـرســت بــر فــلـک بــر مـاقـمـر بـلـمـعـه چـراغـی بـود منیر تـویی
لبـت بـنکته بـسی آب و خمر در هم ریختمگر ز جوی بهشت انگبین و شیر تویی
ز بــعــد آن هـمـه الـفـاظ مـدح در حــق تــوکـه از مـعـانی آن یک بـیک خـبـیر تـویی
رقــیـب بــی نـمـکــت را ســزد اگــر گـویـمکه بـهر کوفتن ای ترش روی سیر تویی
مـرا هـوای تـو دی گـفـت سـیـف فـرغـانـیز قـید مـا دگـران مطـلـقـند اسـیر تـویی
بـرای وقت جـوانان کنون که سـعـدی رفـتسـخـن بـگو که درین خـانقان پـیر تـویی
مـلـک مـجـیر و مـلـک دم بـدم ظـهیرت بـادکـه زیر چـرخ نخـسـتـین دوم اثـیر تـویی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج