فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٠٣: کرم در آب و گل چرخ تنگ میدان نیست

کـرم در آب و گـل چـرخ تـنـگ مـیـدان نـیسـتبـه روزنـامـه خـورشـیـد، مـد احـسـان نـیـسـتنــوشــتــه انــد بــه خــون جــگــر بــرات مــراز فـکـر نـعـمـت…

کـرم در آب و گـل چـرخ تـنـگ مـیـدان نـیسـتبـه روزنـامـه خـورشـیـد، مـد احـسـان نـیـسـت
نــوشــتــه انــد بــه خــون جــگــر بــرات مــراز فـکـر نـعـمـت الـوان دلـم پــریـشـان نـیـسـت
صـدف بـه کـد یمـین رزق خـویـش مـی گـیـردنـم سـخـاوت ذاتــی در ابــر نـیـسـان نـیـسـت
بــه چـشـم دقـت اگـر در وجــود سـیـر کـنـیعـیـان شـود کـه دل ذره تـنـگ مـیـدان نـیسـت
به هوش بـاش که جان سخن ز آگاهی استسخـن که از سر غفلت بـود در او جـان نیست
خوش است بنده که همخوی صاحبش باشدکسـی که خـلق خـدایی ندارد انسـان نیسـت
دریـن زمـانـه کـه گـرگ حــسـد فـراوان اسـتحـصـار عـافـیـتــی بــه ز چـاه کـنـعـان نـیـسـت
نـوای فــاخــتــه مــن قــیـامــت انـگــیـزســتهزار حـیف کـه سـروی درین گلسـتـان نیسـت
خـوش اسـت قول که بـا فعل همزمان بـاشـدحـدیث تـو بـه مگو چـون دلت پـشیمان نیسـت
نـفـس درازی بــیـجـا چـه مـی کـنـی صـائب؟چو گوش نغمه شناسی درین گلستان نیست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج