فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٢٠٣: من رای درا تلالا نوره وسط الفؤاد

مــن رای درا تـــلــالــا نــوره وســـط الــفؤادبــیـنـنـا و بـیـنـه قـبــل الـتـجـلـی الـف وادجـاء من یحـیی الـموات و الـرمیم و الـرفـاتایها الـامـوا…

مــن رای درا تـــلــالــا نــوره وســـط الــفؤادبــیـنـنـا و بـیـنـه قـبــل الـتـجـلـی الـف واد
جـاء من یحـیی الـموات و الـرمیم و الـرفـاتایها الـامـوات قـومـوا و ابـصـروا یوم الـتـنـاد
طـارت الـکـتـب الـکـرام مـن کـرام کـاتـبـیـنایقـظـوا من غـفـله ثـم انشـروا للـاجـهتـاد
جــاء نــا مــیـزانـنـا کــی تــخــتــبــر اوزانـنـاربـنا اصـلـح شأننا اوجـد بـه عـفـو یا جـواد
اضـحـکوا بـعـد البـکـا یا نعـم هذ المشـتـکـاقد خرجتـم من حجاب و انتـبـهتم من رقاد
پـارسـی گـوییم شـاهـا آگـهی خـود از فؤادمـاه تـو تـابـنـده بـاد و دولـتـت پـاینـده بـاد
هر ملولی که تو را دید و خوش و تازه نشدآب نـابـش تـیـره بـاد و آتـشـش بـادا رمـاد
خوابـناکی که صبـاحت دید وز جا بـرنجستچشم بختش خفته بادا تا الی یوم المعاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج